GlossaireSur cette page sera mis en ligne le glossaire des termes relatifs à chaque séance, par ordre chronologique.

 20 septembre  – Introduction

Beijing 北京 (Běijīng)
Bendi ren 本地人 (Běndì rén)
Chang'an 長安 (Cháng'ān)
Classiques confucéens 五經 (Wǔjīng)
Confucianisme 儒學 (Rúxué)
Confucius 孔子 (Kǒngzǐ)
Révolution culturelle 文化大革命 (Wénhuà dàgémìng)
Dynastie 朝代 (Cháodài)
Empereur 皇帝 (Huángdì)
Impératrice douairière Cixi 慈禧太后 (Cíxǐ tàihòu)
Impératrice douairière 皇太后 (Huáng tàihòu) also known as 太后 (Tàihòu)
Système d’examen System 科舉制度 (Kējǔ zhìdù)
Désert de Gobi 戈壁 (Gēbì)
Grande muraille 長城 (Chángchéng)
Hakka 客家 (Kèjiā)
Han (Dynastie) (Hàn)
Han (peuple) 漢族 (Hànzú)
Hui Shi 惠施 (Huì Shī)
Jurchens 女真 (Nǚzhēn)
Loess
Mao Zedong 毛澤東 (Máozédōng)
Ming (Dynastie) (Míng)
Mongols 蒙古人 (Ménggǔ rén)
Qin (Dynastie) (Qín)
Qing (Dynastie) (Qīng)
Republique de Chine 中華民國 (Zhōnghuá Mínguó)
Shang (Dynastie)   (Shāng)
Song (Dynastie) (Sòng)
Taiping (Rébellion) 太平天國 (Tàipíng Tiānguó)
Tang (Dynastie) (Táng) Dynasty
République populaire de Chine 中華人民共和國 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)
Route de la soie 絲綢之路 (Sīchóu zhīlù)
Ouïghour 維吾爾族 (Wéiwú'ěr zú)
Wu Zetian 武則天 (Wǔ Zétiān)
Yangzte (Fleuve) 長江 (Chángjiāng)
Huang He (Fleuve jaune) 黃河 (Húanghé)
Yuan (Yuán) (Dynastie)
Zhou (Zhōu) (Dynastie)

27 septembre – Mythes et pouvoir dans la Chine antique

Yangshao (5000-3000 avt JC)
Longshan (3000-1900 avt JC)
Hongshan (4700-3000 avt JC)
Hemudu (5000-4500 avt JC)
Huangdi ou Empereur jaune 黃帝
Shennong (Fermier divin) 神農
Shang (Shāng) Dynasty
Shun (Shùn)
Xia (Xià) Dynasty
Yao (Yáo)
Yu (Yǔ)
Zhou
Shangshu 尚書
Gu Jiegang
hexie shehui 和諧社會 Société harmonieuse
Gunnar Andersson
Majiabang
Hemudu
Dawenkou
Yiyuan 一元
Duoyuan 多元
Erlitou
Jie
Tang
Anyang
Henan
Yinxu
Wen
Wu
Muye
Homo Erectus
Homo Sapiens
Homo Pekinensis Peking Man 北京人 (Běijīng Rén)
Li Ji 李濟 (Lǐ Jì)
Shang (Shāng) Dynasty
Zhou (Zhōu) Dynasty
Di / Shangdi 上帝 (Shàngdì)
Roi Wen 文王 Wénwáng
Roi Wu 武王 Wǔwáng
Duc de Zhou 周公 Zhōugōng
Mandat du ciel 天命 (tiānmìng)
Ding (dǐng)

4 octobre – L’âge d’or de la pensée chinoise

Confucius 孔子 (Kǒngzǐ)
Classiques confucéens 五經 (Wǔjīng)
Confucianisme 儒學 (Rúxué)
Dao 道 (Dào)
Li 禮 (lǐ) Rites
Daoisme 道家 (Dàojiā)
Han Feizi 韓非子 (Hán Fēizǐ)
Laozi 老子 (Lǎo Zǐ)
Loi 法 (fǎ)
Légisme 法家 (Fǎjiā)
Mencius 孟子 (Mèngzǐ)
Mozi 墨子 (Mòzǐ)
non-action
無為(wú wéi )
Sunzi 孫子 (Sūnzǐ)
Royaumes combattants 481 - 221 av. J.-C.
Xunzi 荀子 (Xúnzǐ)
Yang Zhu 楊朱 (Yáng Zhū)
Zhuangzi 莊子 (Zhuāngzǐ)

 

11 octobre Construire  le premier empire: Qin et Han

Antiquité 古 (gǔ)
Chu 楚 (Chǔ) c.1030-223 av. J.-C.
Arbalète 弩 (nǔ)
Féodalité 封建 (fēngjiàn)
Premier Empereur [de Qin] 秦始皇 (Qín Shǐhuáng) r.221 BCE-210 av. J.-C.
Guo 國 (guó)
Hégémon 霸 (bà)
Roi 王 (wáng)
Li Si 李斯 (Lǐ Sī)
Voie lactée 德水 (Déshuǐ)
Ordonnances mensuelles 月令 (Yuè lìng)
Responsibilité mutuelle 連坐 (Liánzuò)
Rite 禮 (lǐ)
Second Empereur [de Qin] 秦二世 (Qín Èrshì) r.210 BCE-207 av. J.-C.
Shang Yang 商鞅 (Shāng Yāng) d. 338 BCE.
Tianxia 天下 (Tiānxià)
Xian 縣 (xiàn)
Yang 陽 (yáng)
Yin 陰 (yīn)
Yinyang 陰陽 (Yīnyáng)
Zou Yan 鄒衍 (Zōu Yǎn) 305 BCE-240 av. J.-C.

Book of Songs 詩經 (Shījīng)
Dong Zhongshu 董仲舒 (Dǒng Zhòngshū) 179-104 av. J.-C.
Eastern Han 東漢 (Dōng Hàn)
Emperor Guangwu 光武帝 (Guāng Wǔdì) 5 av. J.-C.- 57 ap. J.-C.
Emperor Jing 漢景帝 (Hàn Jǐngdì) 157-141 av. J.-C..
Emperor Wu 漢武帝 (Hàn Wǔdì) 156-87 av. J.-C.
Empress Lü 呂后 (Lühou)
Empress Wang [Ping] 王皇后 (Wáng Huánghòu) 241-180 av. J.-C.
Han Xin 韓信 (Hán Xìn)
Han 漢 (Hàn) 206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.
Historical Records 史記 (Shǐjì)
Huainanzi 淮南子 (Huáinánzi)
Liu Bang 劉邦 (Liú Bāng) 256-195 av. J.-C.;
Liu Xiu 劉秀 (Liú Xiù)
Liubo 六博 (Liùbó)
New Dynasty 新朝 (Xīncháo) 9-25 ap. J.-C.
Rebellion of the Seven States 七 國之亂 (Qī guó zhī luàn) 154 av. J.-C.
Sima Qian 司馬遷 (Sīmǎ Qiān) 145-85 av. J.-C.
Wang Mang 王莽 (Wáng Mǎng) 45 av. J.-C.-23 ap. J.-C..
Western Han 西漢 (Xī Hàn) 206 av. J.-C.-9 ap. J.-C.
Xiang Yu 項羽 (Xiàng Yǔ) 232–202 av. J.-C.
Xiao He 蕭何 (Xiāo Hé) 257-193 av. J.-C.
Zhang Liang 張良 (Zhāng Liáng) env.250-185 av. J.-C.
Zhao Gao 趙高 (Zhào Gāo)

 

18 octobre Culture aristocratique et cosmopolitisme sous les Tang


Jin (dynastie) (Jìn)
Xiongnu 匈奴
Liu Yuan 劉淵
Luoyang 洛陽
Sui (dynastie 隋
An Lushan 安祿山 (Ān Lùshān) (Rébellion 755-763)
Tang 唐
Wu Zetian 武則天 (Wǔ Zétiān)
Song (dynastie) 宋
Chang'an 長安 (Cháng'ān)
Juntianfa  

 

8 novembre – Les Song: une nouvelle culture nationale 

 
Khitan
Liao (dynastie) Liáo Cháo
Tanguts
Xia (dynastie) 西夏 (Xī Xià)
Kaifeng (Kāifēng)
Luoyang (Luòyáng)
Dual Tax System
Shi (Shì)
Wang Anshi 王安石 (Wáng Anshí)
Sima Guang (Sīmǎ Guāng)
Su Shi 蘇軾 (Sū Shì)


 15 novembre – Le premier empire global : les Yuan


Abbassides
Cathay 國泰 (Guótài)
Chagatai Khanate 察合臺汗國 (Cháhétái hànguó)
Chinggis (Genghis) Khan
Civil Party
Dadu 大都 (Dàdū)
Daraghachi 達魯花赤 (Dálǔ huāchì)
Dyarchie
Fergana Valley 費爾干納盆地 (Fèiěrgànnà péndì)
Fujian 福建 (Fújiàn)
Fuzhou 福州 (Fúzhōu)
Grand Khan 大汗 (Dàhàn)
Hasar 合撒兒 (Hésā‘er)
Herat 哈烈 (Hāliè)
Hoelun 訶額侖 (Hē'élún)
Hulegu
Il-Khanate 伊利汗國 (Yīlì hànguó)
Ilkhanides
Jin (dynastie) 金朝 Jīn Cháo
Jurchen (Jin)
Kaifeng 開封 (Kāifēng)
Kara-Khitan Khanate 黑汗王朝 (Hēihàn wángcháo)
Karakorum 哈拉和林 (Hālāhélín)
Keraits 克烈 (Kèliè)
Khanate 汗國 (Hànguó)
Khitan (Liao)
Khubilai Khan 忽必烈汗 (Hūbìliè hàn)
Liao (dynastie) 遼朝 Liáo Cháo
Mandchourie 滿洲 (Mǎnzhōu)
Many Categories 色目 (Sèmù)
Marco Polo 馬可波羅 (Mǎkě Bōluó)
Merkits 蔑兒乞惕 (Miè'erqǐtì)
Mohammed II of Khwarazm
Mongke Kahn
Mongols 蒙古 Měnggǔ
Naimans 奈曼 Nàimàn
Ögödei (Ogadai) Khan 窩闊台汗 (Wōkuòtái hàn)
Ong Khan 王汗 (Wáng hàn)
Onggirat 弘吉剌 (Hóngjílá)
Pax Mongolica 蒙古和平 (Ménggǔ hépíng)
Phagspa Lama
Protectorates 都護府 (Dūhùfǔ)
Samarkand 撒馬爾罕 (Sāmǎ'ěrhǎn)
Shamanism
Shandong Peninsula 山東半島 (Shāndōng bàndǎo)
Sinification 漢化 (Hànhuà)
Temüjin 鐵木真 (Tiěmùzhēn)
Ouighour (Uyghur) People 維吾爾 (Wéiwú'ěr)
Western Xia Dynasty 西夏 (Xī Xià)
Yesüge 也速該 (Yěsùgāi)
Yuan (dynastie) (1279-1368)

  22 novembre – Les Ming, l'empire et le monde 

 
Censorat 都察院 (Dōu chá yuàn)
Garnison militaire 衛所 (Wèi suǒ)
Guo Zixing 國自行
Guomindang (Parti nationaliste) 國民黨 (Guómín dǎng)
Hongwu 洪武
Hu Weiyong 胡惟庸 (Hú wéiyōng)
Jurchens
Khitans
Lan Yu 藍玉 (Lán yù)
Lijia 里甲 (Lǐ jiǎ)
Mao Zedong 毛澤東
Ming
Rébellion des Turbans rouges 紅巾 (Hóng jīn jūn)
Texte pour l’instruction de la population 教民榜文 (Jiào mín bǎng wén)
Yunnan 雲南
Zhejiang 浙江
Zhu Xi
Zhu Yuanzhang  朱元璋 (Zhū yuánzhāng) 29 novembre – Les Mandchous et la Chine  
Li Zicheng 李自成 Lĭ Zìchéng
Jurchens 女真 Nǚzhēn
Jin (dynastie)
Nurhaci 努爾哈赤 Nǔ'ěrhāchì
Hong Taiji 皇太极 (Huáng Táijí)
Wu Sangui 吳三桂 Wú Sānguì
Khitans 契丹 Qìdān
Liao (dynastie)
Dà Qīng 大清
Fulin
Dorgon 多爾袞 Duōěrgǔn
Shanhai guan 山海關 Shānhǎiguān
Bannière (garnison militaire) 八旗駐防 (Bāqí zhùfáng)
Bannerman 旗人 (qírén)
Kangxi emperor 康熙 (Kàngxī)Yongzheng (empereur) 雍正 Yōngzhèng
Qianlong (empereur) 乾隆 Qiánlóng
Yunnan
Guizhou
Shang Kexi 尚可喜
Guangdong
Geng Jingzhong 耿精忠
Fujian